28872209 1629503920419282 8129619247258140672 o

Print

คนโง่

Written by SUPHAT. Posted in ธรรมะใต้ถุนธรรมมาสน์

.....คนโง่.....

ชอบคิดว่าตัวเอง  ฉลาด

นักปราชญ์....

ชอบคิดว่าตัวเองโง่

พระมหาโพธิวงศาจารย์

FormatFactory29258257 2116455711705824 8176389783254204416 o

28870975 1629503970419277 6066779685151309824 o