Screenshot 109

Print

กำหนดการจัดงาน

Written by BK2009. Posted in งานฉลองวัด ครบ 35 ปี 1981-2017

การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐

และงานฉลองวัดมงคลรัตนาราม ครบ ๓๕ ปี

ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา

วันที่ ๒-๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

************

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา (วันแรก)

เวลา ๐๖.๐๐ น.            ทำวัตรเช้า ณ อุโบสถ              

เวลา ๐๗.๐๐ น.            ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ๓๐๐ รูป

เวลา ๐๘.๐๐ น.            สมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ลงทะเบียนรับเอกสาร

เวลา ๐๘.๔๕ น.            สมาชิกทุกรูปพร้อมกันในที่ประชุม พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

                     พิธีกรดำเนินรายการประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.            ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

-                                                                    ผู้เข้าร่วมประชุม ถวายความเคารพ ประธานในพิธี

-                                                                   พระมงคลรัตนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม กล่าวต้อนรับ

-                                                                   ประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส กล่าวปวารณาต่อสงฆ์

                                                          พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ถวายรายงานต่อประธานที่ประชุม

-                                                                   ประธานในพิธีให้โอวาทและกล่าวเปิดการประชุมสมัชชาฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐

-                                                                    พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ กล่าวแนะนำพระมหาเถระและแขกผู้มีเกียรติ

                                    ผู้เข้าร่วมประชุมตามลำดับวัดที่เป็นสมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

เวลา ๑๐.๐๐ น.           ถ่ายภาพหมู่ที่เป็นระลึกหน้าอุโบสถ

เวลา ๑๑.๐๐ น.           ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๓๐๐ รูป

เวลา ๑๓.๐๐ น.           เริ่มการประชุมภาคบ่าย

-                                                                    พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ดำเนินการประชุมตามวาระ

เวลา ๑๖.๐๐ น.           พักการประชุม ถวายน้ำปานะ

เวลา ๑๗.๐๐ น.           ทำวัตรเย็น

เวลา ๑๙.๐๐ น.           ดำเนินการประชุมวาระ (ภาคค่ำ)

เวลา ๒๑.๐๐ น.           พักการประชุม

วันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา (วันที่สอง)

เวลา ๐๖.๐๐ น.           ทำวัตรเช้า ณ อุโบสถ             

เวลา ๐๗.๐๐ น.           ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ๓๐๐ รูป

เวลา ๐๙.๐๐ น.           เริ่มการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา (ภาคเช้า)

                              พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ดำเนินการประชุมตามวาระ

เวลา ๑๑.๐๐ น.           ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๓๐๐ รูป

เวลา ๑๓.๐๐ น.           เริ่มการประชุมสมัชชสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา (ภาคบ่าย)

                              พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ดำเนินการประชุมตามวาระ

เวลา ๑๘.๐๐ น.          ทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัด และปิดการประชุม

วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พิธีทำบุญสมโภชวัดมงคลรัตนาราม ครบ ๓๕ ปี

เวลา ๐๖.๐๐ น.           ทำวัตรเช้า ณ อุโบสถ

เวลา ๐๗.๐๐ น.           ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ๓๐๐ รูป

เวลา ๐๙.๐๐ น.           พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมกันในอุโบสถ

-                                                                  ประธานในพิธี(ฝ่ายสงฆ์) มาถึงอุโบสถ

-                                                                 ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-                                                                 พิธีทักษิณานุปทาน พระสงฆ์ ๓๐๐ รูป

เวลา ๑๐.๐๐ น.          พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญสมโภชวัดครบ ๓๕ ปี

-                                                                บัณฑิตอาราธนาพระปริตร

-                                                                 พระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

-                                                                 พระมงคลรัตนวิเทศ ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระมหาเถระ ที่มาร่วมงาน

-                                                                เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์

-                                                               พระสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์ทั้ง ๙ รูป อนุโมทนา

-                                                               สาธุชนทุกท่าน กรวดน้ำรับพร

-                                                               พระสงฆ์ ๑๐๙ รูป ออกรับบิณฑบาต รอบอุโบสถ

เวลา ๑๑.๐๐ น.        ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๓๐๐ รูป

เวลา ๑๓.๐๐ น.        พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมกันในศาลาอเนกประสงค์

-                                                             ประธานในพิธี(ฝ่ายสงฆ์) มาถึงศาลาอเนกประสงค์

-                                                            ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-                                                            พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แสดงปาฐกถาธรรม

-                                                            เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระพรหมบัณฑิต

-                                                             เสร็จพิธี