meeting2016

Print

รายชื่อพระธรรมทูตร่วมงาน

Written by BK2009. Posted in งานฉลองวัด ครบ 35 ปี 1981-2017

กำหนดการเดินทาง

พระธรรมทูตร่วมงานฉลองวัด 35 ปีและงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา คร้้งที่ 41/2560

ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา

วันที่ 2-4 เดือนมิุถุนายน  พ.ศ.2560

ที่ ว/ด/ป ชื่อ-นามสกุล ฉายา วัด รัฐ สนามบิน สายการบิน เที่ยวบิน เวลา หมายเหตุ
1 5/22/2017 พระมหาวีระพงษ์ ปรีชยานุวัตร   ธรรมภาวนา AK TPA Alaska 770 4.07 p.m.  
2 5/23/2017 พระครูภาวนาพุทธิวิเทศ พุทธปิยวราราม  - TPA United 988 7.19  p.m. ป.เยอรมัน
3 5/23/2017 พระมหานครินทร์ มุมทอง ปญฺญาพหุโล พุทธปิยวราราม  - TPA United 988 7.19  p.m. ป.เยอรมัน
4 5/23/2017 คุณเกสร เฟนด์ท พุทธปิยวราราม  - TPA United 988 7.19 p.m. ป.เยอรมัน
5 5/24/2017 พระวัลลภ เกตุพรหมา เกตุธมฺโม นวมินทรราชูทิศฯ MA TPA Jetblue 391 5.27 p.m.
6 5/30/2017 พระสมุห์ปรีชา สังค์งาม มหาปญฺโญ หลวงพ่อผาเงาพุทธาราม NC
 -  -  -  - โดยรถยนต์
7 5/30/2017 พระมหาภัทรพล คำน้อย อติเมโธ หลวงพ่อผาเงาพุทธาราม NC  -  -  -  - โดยรถยนต์
8 5/31/2017 พระมหาชนินทร์ ประพันธ์ ชนินฺโท ศรีเจริญธรรม NV TPA Delta 2130 7.18. p.m.  
9 5/31/2017 พระครุูวรธรรมวิเทศ วรธมฺโม พุทธธัมโม CA TPA Spirit 729 7.42 p.m.
10 5/31/2017 พระครูสถาพรสังฆกิจ ฐิติอิทฺธี พุทธธัมโม CA TPA Spirit 729 7.42 p.m.
11 5/31/2017 พระเดช จิรธมฺโม พุทธธัมโม CA TPA Spirit 729 7.42 p.m.
12 5/31/2017 พระธีรนงค์ กลฺยาโณ พุทธธัมโม CA TPA Spirit 729 7.42 p.m.
13 5/31/2017 พระเทพวรมุนี ปญญาวโร พระธาตุพนม อเมริกา CA TPA American 574 9.59 p.m.  
14 5/31/2017 พระมหาเลอเดช วงศ์ศรีชา วรวํโส พระธาตุพนม อเมริกา CA TPA American 574 9.59 p.m.  
15 5/31/2017 พระมหาชัยวัฒน์ จันทร์สอน อาจารสุโภ พระธาตุพนม อเมริกา CA TPA American 574 9.59. p.m.  
16 5/1/2017 พระเศกสันต์ ภู่สุนทรศรี สนฺติกโร โพธิญาณ NV TPA Frontier 1581 12.33 a.m.  
17 6/01/2017 พระสัญชาติ แผ่นทอง สญฺชาโต พุทธแสงธรรม FL  -  -  -  - โดยรถยนต์
18 6/01/2017 พระบรรเจิด วงค์สุโท กิตฺติสาโร พุทธแสงธรรม FL  -  -  -  - โดยรถยนต์
19 6/01/2017 พระครูพิบูลกิจจารักษ์ จันทร์เที๊ย ชาครธมฺโม หทัยนเรศวร์ GA  -  -  -  - โดยรถยนต์
20 6/01/2017 พระมหาสายลม บดีรัฐ ธมฺมวาตธมฺโม หทัยนเรศวร์ GA  -  -  -  - โดยรถยนต์
21 6/01/2017 พระมหาสานิตย์ คำไพ นิธิปุญฺโญ หทัยนเรศวร์ GA  -  -  -  - โดยรถยนต์
22 6/01/2017 พระมหาอภิวัฒน์ ธรรมชาติ สิทฺธิวฑฺฒโน หทัยนเรศวร์ GA  -  - -  - โดยรถยนต์
23 6/02/2017 พระครูวิจารณ์ แสงสุวรรณ สุวณฺณาโภ แสงธรรมวนาราม NC  -  -  -  - โดยรถยนต์
24 6/02/2017 พระมหามนูเชษฐ์ ศรีแสน กลฺยารโต แสงธรรมวนาราม NC  -  -  -  - โดยรถยนต์
25 6/02/2017 พระสุชาติ นาอุดม วชิรปญฺโญ แสงธรรมวนาราม NC  -  -  -  - โดยรถยนต์
26 6/02/2017 พระนิคม อาจเดช ฐิตธมฺโม แสงธรรมวนาราม NC  -  -  -  - โดยรถยนต์
27 6/02/2017 พระมหาภูริภัทร์  สุทาศิริ อคคฺธมฺโม แสงธรรมวนาราม NC  -  -  -  - โดยรถยนต์
28 6/03/2017 พระปิยะ สดศรีวิบูลย์ ปิยวาจโก พระธรรมกาย CA  -  -  -  - โดยรถยนต์
         
           
           
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Previous Next Play Pause
เทศน์มหาชาติ ตอนที่ 1 เทศน์มหาชาติ ตอนที่ 1
เทศน์มหาชาติ ตอนที่ 2 เทศน์มหาชาติ ตอนที่ 2
เทศน์มหาชาติ ตอนที่ 3 เทศน์มหาชาติ ตอนที่ 3
เทศน์มหาชาติ ตอนที่ 4 เทศน์มหาชาติ ตอนที่ 4
เทศน์มหาชาติตอนที่ 5 เทศน์มหาชาติตอนที่ 5
เทศน์มหาชาติ ตอนที่ 6 เทศน์มหาชาติ ตอนที่ 6
ข่าวประชาสัมพันธ์วัด ข่าวประชาสัมพันธ์วัด
Tast of Thailand Tast of Thailand
35ปี 35ปี