visakha day 2019   

Print

ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะที่ "พระมงคลรัตนวิเทศ"

Written by THITI. Posted in ภาพกิจกรรมประจำปี 2557-2560

01 1
 
01 2
 
01 3
 
01 4
 
01 5
 
01 6
 
01 7
 
01 8
 
01 9
 
01 10
 
01 11
 
01 12
 
01 13
 
01 14
 
01 15
 
01 16
 
01 17
 
01 18
 
01 19