visakha day 2019   

Print

ประวัติวัดมงคลรัตนาราม

Written by BK2009. Posted in เกี่่ยวกับวัดมงคลรัตนาราม

ประวัติ

วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

          พระมงคลราชมุนี (สุพจน์ โชติปาโล) เดินทางจากเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ตรงมาเมืองแทมป้า โดยคุณประยงค์ รีด ถวายค่า

เครื่องบิน และพักที่บ้านคุณวิสุทธิ์ ชินสมบูรณ์ เพื่อรวมสมาชิกจากเมืองต่าง ๆ ได้ตั้งกรรมการวัดในรัฐฟลอริดา โดยตกลงสร้างวัดที่

เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ซึ่งมีชาวพุทธมากและเป็นจุดศูนย์กลางของรัฐ

          พุทธศาสนิกชนเมืองต่าง ๆ ของรัฐฟลอริดา ได้ประชุมเพื่อร่วมกันจัดตั้งวัดแน่นอน ณ เมืองแทมป้า     รัฐฟลอริดา โดยได้ประชุมเลือก

กรรมการผู้ริเริ่ม ณ ภัตตาคารไทย กิเลน (Thailand Restaurant) ของคุณจำรูญ ธรรมบัณฑิตย์ และคุณอำนวย ธรรม

บัณฑิตย์ มีจำนวน ๖๔ ท่าน ส่วนกรรมการดำเนินการชั่วคราว เพื่อจดทะเบียนเป็นวัดมงคลรัตนาราม ตาม Article of

Incorporation ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย ของรัฐฟลอริดา มีจำนวน ๕ ท่าน

กรรมการผู้ริเริ่ม

. พระมงคลราชมุนี                                            ๑๖. คุณสมบัติ โดมินิค

. พระมหาประนม   ศรีสองเมือง                             ๑๗. คุณนิด สจ๊วต

. พระมหาเมฆ   อินฺทวํโส   (วงศ์คำช้าง)                    ๑๘. คุณโทมัส คุณอนงค์ โซโรก้า

. พระมหาแฉล้ม   สิริวณฺโณ (สร้อยวาที)                   ๑๙. คุณเบญจมาศ คาร์คิล

. พระมหาฉลาด   โกวิโท (ทองดี)                            ๒๐. คุณเสริมศรี โคลสเตอร์มัน

. พระมหาประเชิญ   ธีรปญฺโญ (ชื่นรักชาติ)                 ๒๑. คุณน้องจิรภา วิลเลี่ยมสัน

. คุณวิสุทธิ์   ชินสมบูรณ์                                    ๒๒. คุณวาสนา แฮนนัน

. คุณธนพล (เฉลียว) คุณสายใจ   ผลพานิช               ๒๓. คุณทองคำ อีเริล

. คุณนฤมล   ตานินทร์                                       ๒๔. คุณประไพ เรย์โนลส์

๑๐. คุณบันเทา   เอลสัน                                        ๒๕. คุณเข็มเพ็ชร ลอนนี่

๑๑. คุณอุไร   แมคคินซี่                                       ๒๖. คุณนิ่มนวล คิมบอลล์                                                               

๑๒. คุณกรรณิการ์   มัสสินา                                  ๒๗. คุณอรุณี คิมบอลล์

๑๓. คุณทัศนา   โจนส์                                         ๒๘. คุณยุพา เอ็ส ฟอร์เรสท์

๑๔. คุณพวงศรี   เอ็ดมอนสัน                                 ๒๙. คุณวนิดา คิมบอลล์

๑๕. คุณน้อย   วาร์ทเลอท                                     ๓๐. คุณนิดา เรเมอร์

๓๑. คุณทอง   จัมปาวรรณรัตน์                               ๔๘. คุณปีเตอร์ ที. บาร์เรท

๓๒. คุณทองช้าง   มีสร้อยวัฒน์                              ๔๙. คุณวรรณี เพ็บเพอร์

๓๓. คุณสำเนียง   เอ็ดสัน                                     ๕๐. คุณสุพรรณ วรรณลักษณ์

๓๔. คุณสร้อยแก้ว   คลาร์ค                                  ๕๑. คุณเนียม เฮาว์เซอร์

๓๕. คุณสุพรรณี   แมสกี้                                      ๕๒. คุณนิดา เคทช์

๓๖. คุณวิไล   วอลตัน                                         ๕๓. คุณนุกูล โบร์บีล

๓๗. คุณเจมส์ อี. เฮิร์น                                        ๕๔. คุณแอน   เชาว์ทรัน

๓๘. คุณไมเทีย   จีน. เฮิร์น                                   ๕๕. คุณสตีฟ   คุณน้อย   วาร์ทัฟท์

๓๙. คุณสมจินตนา เอ็ส. เอร์ท                                ๕๖. คุณคาโรลิน ชิลเดอร์

๔๐. คุณสมบูญ                                                 ๕๗. คุณจอห์น คุณคิม เมอร์ริทท์

๔๑. คุณเอนนีส์   จอยส์                                       ๕๘. คุณดวงพร ชิตราโน

๔๒. คุณรุจธี   พี. บาร์ม                                       ๕๙. คุณสมคิด   วิทท์

๔๓. คุณบุญ   วีเวอร์                                          ๖๐. คุณเกเลน คุณสุพัตรา วิลสัน

๔๔. คุณเลห์   เฟรอดคริคโทมัส                               ๖๑. คุณแนบจิตร ดอร์แนน

๔๕. คุณบิลล์   คุณสมพร   ริกกินส์                          ๖๒. คุณกฤติกา แฮมเมอร์

๔๖. คุณศรียา   ฮาร์ทแมน                                     ๖๓. คุณปรียา แมคแคนด์เลสส์

๔๗. คุณวันทนา   วูดสลี                                       ๖๔. คุณสงกรานต์ บราบฮัม

๔๘. คุณนันทิยา   สะแตทเลอร์

ยื่นเรื่องขอจดทะเบียน

          คณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้ร่วมกันดำเนินการยื่นขออนุญาตจดทะเบียนจากรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เป็นวัดมงคลรัตนาราม โดยยื่นขอไปให้ทนายความเมื่อวันที่ ๓๐เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔มีรายนาม ดังนี้

          ๑. พระมงคลราชมุนี                                           ประธานกรรมการบริหาร

          . คุณวิสุทธิ์   ชินสมบูรณ์                                    รองประธานกรรมการ

          . พระมหาแฉล้ม   สิริวณฺโณ                                เลขานุการ

          . คุณจำรูญ   ธรรมบัณฑิตย์                                 เหรัญญิก

          คณะกรรมการบริหารชุดนี้ ร่วมกันทำงานจนกระทั่งได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดได้ตามกฎหมาย ชื่อว่า Wat

Mongkolratanaram of Florida Inc, Thai Buddhist Temple, Interbay Area

Florida เมื่อวันที่ ๑๙พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ของรัฐฟลอริดา

พระสงฆ์เข้าอยู่จำพรรษา

          คณะกรรมการบริหารได้เตรียมการต้อนรับพระสงฆ์ที่จะเดินทางมาจากประเทศไทย เพื่ออยู่จำพรรษา โดยได้จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จ

ำเป็น เช่น เตียงนอน หมอน ผ้าห่ม เครื่องใช้ในครัวเรือน และตู้เอกสาร เครื่องพิมพ์ดีดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ให้ ของบางอย่างก็ให้ยืม

มาใช้ก่อน เห็นได้ว่า พวกเขาพร้อมใจกันที่จะมีวัดให้ได้จริง ๆ

          พระมงคลราชมุนี ได้มอบหมายให้พระมหาแฉล้ม สิริวณฺโณ วัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ และพระมหานพรัตน์ โชติวีโร

วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ มาอยู่จำพรรษา เมื่อวันที่ ๑๗กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ประจำ ณ วัดมงคลรัตนาราม ฟลอริดา ใน

สถานที่เช่าชั่วคราว เลขที่ ๔๓๔๘ Wallace Cir, Tampa, FL ๓๓๖๑๑ซึ่งเป็นบ้านของคุณทัศนา โจนส์ และเจ้าของบ้านได้ให้

ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ในเดือนแรกก็ได้ถวายค่าเช่าแก่ทางวัดด้วย

คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการ ชุดถาวรประจำปี ๒๕๒๔

          คณะกรรมการบริหารร่วมกันทำงาน จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ในวันที่ ๓๑กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔และได้นัดประชุมขึ้นในวันที่

๒๑สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔หลังจากที่ได้ขอเลื่อนการประชุมจากกำหนดเดิม วันที่ ๓๑กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เวลา ๒๐.๐๐น. คณะกรรมการได้

ประชุมเลือกกรรมการบริหารถาวร ประจำปี ๒๕๒๔จำนวน ๑๕ท่าน (กรรมการชุดนี้ บริหารตลอดเวลา ๑ปี ตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง) ซึ่งจัดขึ้น

ณ บ้านเลขที่ ๓๘๑๐ Colona St. Tampa, FL ๓๓๖๐๙ของคุณวิสุทธิ์   ชินสมบูรณ์

          หลังจากที่ประชุมได้เลือกตั้งกรรมการอำนวยการชุดถาวรประจำปี ๒๕๒๔คณะกรรมการอำนวยการ   วัดมงคลรัตนาราม ฟลอริดา ชุด

ถาวรประจำปีนี้แล้ว จึงได้ประชุมอีกครั้ง เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารประจำปี ๒๕๒๔ของวัดในวันที่ ๒๔สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ณ สำนักงานชั่ว

คราวเลขที่ ๔๓๔๘ Wallace Cir, Tampa, FL ๓๓๖๑๙ซึ่งมีรายนาม ดังนี้

          ๑. พระมงคลราชมุนี                                            ประธานกรรมการบริหาร

          ๒. พระมหาแฉล้ม   สิริวณฺโณ                                 รองประธานกรรมการ

          ๓. พระมหานพรัตน์   โชติวีโร                                 เลขานุการ

          ๔. คุณพวงศรี   เอ็ดมอนสัน                                   เหรัญญิก

วัตถุประสงค์

          วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ซึ่งคณะกรรมการกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา, เป็นสถานที่พำนักและ

ปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์, เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลของสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย และเป็นแหล่งรวมจิตใจของชาวไทยในต่างแดนด้วย

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสำคัญอีก ๕ ประการ คือ

          ๑. เพื่อจัดตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐาน

          ๒. เพื่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยและเอเชีย

          ๓. เพื่อตั้งศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทยและพุทธศาสนาวันอาทิตย์

          ๔. เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างคนไทยกับสถานราชการไทยในสหรัฐอเมริกาและชาวต่างประเทศ

          ๕. เพื่อศูนย์ศาสนสงเคราะห์นานาชาติ

          คุณโรเบอร์ท แอชเลย์ สามีของคุณประนอม แอชเลย์ ได้เป็นผู้ช่วยรับภาระติดต่อเรื่องการขออนุญาตการส่ง Bulk mail แบบ

Non-organization สำนักงานไปรษณีย์เมืองแทมป้า และ Tax exemption จาก Internal Revenue

Service (IRS) ทั้งสองรายการนี้ วัดมงคลรัตนาราม ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วทุกประการ   จึงขออนุโมทนาในการบริจาคและการ

เสียสละของ คุณโรเบอร์ท แอชเลย์

วัดมงคลรัตนาราม ฟลอริดา ซื้อที่สร้างวัดถาวร

          คุณลัดดาวัลย์ คินซี่ ได้พบสถานที่ซึ่งเจ้าของประกาศขาย คือ บ้านเลขที่ ๕๓๐๖ Palm River Road, Tampa,

Florida ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับบ้านของตน จึงได้เสนอแนะคณะกรรมการ เมื่อมีความเห็นชอบร่วมกัน คณะกรรมการจึงได้ซื้อที่ดินแปลงนี้ เมื่อ

วันที่ ๑๗ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔เป็นสถานที่ถาวร มีชื่อว่า วัดมงคลรัตนาราม ฟลอริดา กรรมการจึงได้ย้ายจากที่ทำการชั่วคราวเข้าประจำใน

สถานที่ถาวรของวัด เมื่อวันที่ ๖มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔โดยมีพระมหาแฉล้ม สิริวณฺโณ และ พระมหานพรัตน์ โชติวีโร เป็นผู้อยู่ประจำและดำเนิน

การปฎิบัติศาสนกิจ พร้อมทั้งอาศัยแรงศรัทธาของชาวพุทธจากเมืองต่าง ๆ

          วันที่ ๒๔-๒๕เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕คณะกรรมการจัดงานเปิดวัด ชื่อ วัดมงคลรัตนาราม ฟลอริดา อันเป็นมงคลนามของพระมงคล

ราชมุนี (สุพจน์ โชติปาโล) เจ้าคณะ ๓และผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์และ

ฆราวาส ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ร่วมกันดำเนินการสร้างไว้เป็นพุทธบูชา ณ เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

          เนื้อที่ของวัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ๓.๓๓เอเคอร์ หรือประมาณ ๘ไร่ ราคาซื้อ ๑๓๒,๕๐๐เหรียญ จากคุณเทด ซี.

สแลนเลย์ และคุณโดโรที แอล. สแลนเลย์

          สิ่งก่อสร้างในเนื้อที่ ๓.๓๓ เอเคอร์ ที่ซื้อจากเจ้าของเดิม มีบ้าน ๑หลัง ประกอบด้วยห้องนอน ๓ห้อง ห้องโถงใหญ่ ๑ห้อง ห้องน้ำ ๒ห้อง

ครัว ๑หลัง สำนักงาน ๑หลัง และโรงรถ ๑หลัง ด้านหน้าติดถนนปาล์มริเวอร์ ด้านหลังติดแม่น้ำปาล์ม ในบริเวณสถานที่มีต้นไม้ใหญ่น้อยมาก

มาย เป็นรัมมณียสถาน

พระประธาน

          พระพุทธมงคลรัตน์ภูมิพัฒนมหามุนี องค์พระประธานประจำวัดมงคลรัตนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ พระราชทานนามและปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์ ทรงเททองหล่อเมื่อวันที่ ๕กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ต่อมา ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการอัญเชิญองค์พระประธานไปสู่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ในวันที่ ๘เมษายน

พ.ศ. ๒๕๒๓และได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา พระพุทธรูปองค์นี้ ดร.ถาวร       พรประภา ได้

บริจาคทุนสร้างถวายโดยได้อุทิศส่วนกุศลให้ ดร.อุษา พรประภา ซึ่งเป็นภรรยาที่ล่วงลับไปแล้ว

          วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔พระพุทธมงคลรัตน์ภูมิพัฒนมหามุนี ได้ถูกส่งไปถึงท่าเรือเมืองไมอามี่ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ตั้ง

ประดิษฐานไว้ชั่วคราวที่บ้านของคุณถาวร คุณประภาศรี ผดุงพันธ์ หลังจากนั้นคณะกรรมการจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดมงคลรัตนาราม

เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา เมื่อวันที่ ๒๔เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งตรงกับการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี งานสงกรานต์และงานเปิดวัด

มงคลรัตนาราม ในวันที่ ๒๔-๒๕เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕

          พระพุทธมงคลรัตน์ ภูมิพัฒนมหามุนี พระประธานของวัดมงคลรัตนาราม หน้าตักกว้าง ๓๑นิ้ว เรือนแก้วสูง ๗๗.๕นิ้ว และ

กว้าง ๔๒.๕นิ้ว   ความสูงจากฐานพระพุทธรูปถึงพระเกตุ ๕๔นิ้ว ฐานพระพุทธรูปกว้าง ๒๘นิ้ว และยาว ๔๕ นิ้ว

พระธรรมทูตคณะแรก

          พระมหานิยม ชุติมนฺโต (สุนทรพฤกษ์) ได้เดินทางพร้อมด้วย พระมงคลราชมุนี ถึงสหรัฐอเมริกา และได้เดินทางถึงวัดมงคลรัตนาราม

เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา เมื่อวันที่ ๒๐เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ซึ่งคณะสงฆ์แห่งประเทศไทย ได้ส่งมาประจำ ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า

รัฐฟลอริดา ขณะนั้น มีพระสงฆ์อยู่ปฏิบัติศาสนกิจ ๓ รูป คือ

          ๑. พระมหานิยม ชุติมนฺโต (สุนทรพฤกษ์) ป.ธ.๗, M.A. วัดประยุรวงศาวาส ถนนประชาธิปก   เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

          ๒. พระมหาแฉล้ม   สิริวณฺโณ (สร้อยวาที) ป.ธ.๖, พธ.บ. วัดนาคกลาง แขวงบางกอกใหญ่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

          ๓,  พระมหานพรัตน์ โชติวีโร (เพียรจัด) ป.ธ.๕, พธ.บ. วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

สร้างโรงอุโบสถ

 

          เมื่อวัดได้เริ่มก่อตั้งถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว คณะสงฆ์ คณะกรรมการบริหารและพุทธศาสนิกชน มี

พระมหาแฉล้ม สิริวณฺโณ, พระมหานพรัตน์ โชติวีโร, คุณวิสุทธิ์ ชินสมบูรณ์ ได้ดำเนินการสร้างโรงอุโบสถขึ้นโดยมีความยาว ๓๕ ฟุต ความ

กว้าง ๒๑ ฟุต เพื่อประดิษฐาน พระพุทธมงคลรัตน์ภูมิพัฒนมหามุนีภปร.ซึ่งเป็นพระประธานในโรงอุโบสถ วัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ มีสถานที่เป็นสัด

ส่วน คณะกรรมการบริหารวัด จึงมีความเห็นว่า วัดสมควรมีอุโบสถที่ทำพิธีประกอบสังฆกรรมได้ คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์และคณะกรรมการ

ฝ่ายฆราวาสทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา จึงได้กำหนดวันงานฝังลูกนิมิตและผูกพัทธสีมาขึ้น วันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

          ได้กราบอาราธนา พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒโน) เป็นประธานพิธีผูกพัทธสีมา และเรียนเชิญ ม.ร.ว.เกษมสโมสร

เกษมศรี เอกอัครราชทูตไทย กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ปี ๒๕๒๖ พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (ทอง ปญฺญาทีโป)          

พระมหาอิสสระ ปญฺญาธโร และพระมหาฉลาด โกวิโท สร้างเสมารอบโรงอุโบสถ

ซื้อที่ดินเพิ่ม

          เนื่องจากวัดได้ก่อตั้งเป็นเวลา ๕ ปี ซึ่งเป็นวัดแรกในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา มีพุทธศาสนิกชนชาวไทย ลาว เขมร เวียดนาม และ

ชาวอเมริกา มาร่วมบำเพ็ญกุศลในเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง งานทอดกฐิน และวันสำคัญทางศาสนา เช่น

วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็นจำนวนมาก   วัดมีบริเวณ ๘ ไร่ ไม่เพียงพอต่อการรองรับสาธุชนที่มาจากเมืองต่าง ๆ

บริเวณจอดรถคับแคบ คณะกรรมการบริหารวัด จึงติดต่อขอซื้อที่ดินที่อยู่ติดกับบริเวณวัด มีเนื้อที่ ๓.๓๔ เอเคอร์ มีบ้าน ๑ หลัง ประมาณ ๘ ไร่

ของนางเออม่า อี. สมิธ ในราคา ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ เหรียญ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๙ โดยมี

          พระมงคลเทพโมลี                  ประธานบริหาร           

พระมหาอิสสระ ปญฺญาธโร       รองประธาน

          พระมหาพิณ ภทฺทปญฺโญ         กรรมการ       

พระมหาปรีชา ธมฺมจารี           กรรมการ

          พระมหาฉลาด โกวิโท             เลขานุการ       

คุณเทียมใจ แมทิส                เหรัญญิก

          วัดได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัด มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นจำนวน ๓๕,๐๐๐ เหรียญ คณะกรรมการบริหารวัด

จึงได้นำเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ เหรียญ วางดาวน์ตามสัญญาซื้อขาย โดยมี   คุณจิรวัฒน์ พูนเกษม เป็นผู้ดำเนินการให้ฟรี หลังจากนั้น คณะสงฆ์

และคณะกรรมการ ได้รื้อรั้วออก ตัดต้นไม้ออกบางส่วน จากถนนปาล์มริเวอร์จนถึงแม่น้ำปาล์ม และทำลานจอดรถ เพื่อความสะดวกสบายแก่

สมาชิกที่มาบำเพ็ญบุญที่วัด

สร้างศาลาเอนกประสงค์ (Hall)

          คณะกรรมการบริหาร มีความเห็นว่า วัดมีบริเวณมากขึ้น เมื่อรวมทั้ง ๒ แปลงแล้ว มีเนื้อที่ ๖.๗๗ เอเคอร์ (ประมาณ ๑๘ ไร่) เวลา

จัดงานการกุศลต่าง ๆ แต่ละครั้งต้องใช้เต๊นท์ ซึ่งไม่สะดวกต่อสาธุชนที่มาร่วมงาน จึงได้จ้างบริษัทก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ขึ้น เนื่อง

จากบริเวณสถานที่ก่อสร้างใกล้แม่น้ำ ตามกฎหมายของฮิลล์สโบโร่ เคาตี้ (Hillsborough County) ต้องถมที่ให้สูง ๗ ฟุต กว้าง

๑๐๐ ฟุต ยาว ๑๐๐ ฟุต ส่วนตัวอาคารกว้าง ๕๐ ฟุต ยาว ๑๐๐ ฟุต สูง ๔๕ ฟุต มีคุณวิสุทธิ์ ชินสมบูรณ์ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง และมีพระ

มหาพิณ ภทฺทปญฺโญ พระมหาปรีชา ธมฺมจารี เป็นผู้ดำเนินการฝ่ายสงฆ์

          เนื่องจากศาลาเอนกประสงค์เดิมมีความคับแคบ ไม่เพียงพอที่วัดจะจัดงานแต่ละครั้ง เช่น งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอย

กระทง และงานการกุศลต่าง ๆ ไม่สามารถที่รองรับคนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากได้ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีพระมงคลเทพโมลี ประธาน

พระมหาจำเนียร ญาณาสโภ รองประธาน พระมหาเพิ่ม สิทฺธิภทฺโท เลขานุการ   คุณสมศักดิ์ ศักดิ์มานะฤทธิ์ เหรัญญิก   และคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง ประชุมเสนอให้ คุณนิสา วิชัยกุล เป็นประธานอนุกรรมการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๔ โดย

ต่อเติมขยายตัวอาคารออกไปด้านละ ๒๕ ฟุต และทำห้องน้ำ ๒ ห้อง ค่าก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงินจำนวน ๑๔๖,๐๐๐ เหรียญ มีพระมหาจำเนียร

ญาณาสโภ เป็นผู้ลงนามในสัญญาก่อสร้าง มี น.พ.พัลลภ วิชัยกุล   คุณอำนวย ธรรมบัณฑิต เป็นผู้ช่วยดำเนินการหาทุน และปรับปรุงลานจอด

รถเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

ตลาดนัดวันอาทิตย์

          ตลาดนัดวันอาทิตย์ เริ่มต้นเมื่อปี ๒๕๓๖ คุณอำนวย ธรรมบัณฑิต ได้ปรึกษากับพระมหาจำเนียร ญาณาสโภ หัวหน้าสงฆ์ พระมหา

สมควร สนฺติกโร เลขานุการ พระมหาไชยวัฒน์ ติสฺสโร   และพระวรภาค ฐานวโร เหรัญญิก มีความดำริว่า ทุก ๆ วันอาทิตย์มีสาธุชนมาทำบุญที่

วัดเป็นประจำ ถ้าทางวัดจะเปิดตลาด อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปนำสิ่งของมาขายในวัดได้ จะทำให้วัดมีรายได้มากขึ้น ซึ่งวัดเป็นศูนย์รวมของชาว

ไทยและชาวต่างชาติอยู่แล้ว คณะสงฆ์จึงได้ดำเนินการจัดหาผู้อาสาสมัครขายอาหารและขนมหวานต่าง ๆ โดยทางวัดเป็นผู้ออกทุน บางครั้งก็มีผู้

มีจิตศรัทธาช่วยออกทุนให้บ้าง ทำให้วัดมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็นกิจกรรมสำคัญส่วนหนึ่งของวัด จนถึงปัจจุบันนี้

          ตลาดนัดการกุศลวันอาทิตย์ของวัดได้เจริญก้าวหน้า มีอาสาสมัครช่วยทำ ช่วยขายเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันความสับสนการทำงาน จึงได้

มีการเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้น โดยมีพระสงฆ์เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และคอยช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ของงานกิจการตลาด คณะกรรมการ

จะมีการเลือกตั้งทุกปี โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมส่วนงานของตลาดวันอาทิตย์เท่านั้น

โรงเรียนพุทธศิลป์ วัดมงคลรัตนาราม

          วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๔ โดยมีพระเดชพระคุณ พระมงคลราชมุนี

(ตำแหน่งขณะนั้น) เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจในพระพุทธศาสนา

          สิ่งหนึ่งในการสร้างวัดในต่างแดน คือ เพื่อเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้เยาวชนที่เกิดและเติบโตในต่างแดน

ได้ซึมซับเอาสิ่งดี ๆ ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ เพราะเหตุนี้เอง คณะกรรมการ จึงมอบหมายให้คุณวนิดา คิมบอลล์ เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน

พุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และมีคุณสมภพ ขันดวง เป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และกีฬา   โดยมีวัตถุ

ประสงค์ ดังนี้

          ๑. เพื่อปลูกฝังความสำนึกในคุณค่าของขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งมีความภูมิใจในเอกราชและ

เอกลักษณ์ของชาติไทย

          ๒. เพื่อให้เยาวชนไทยได้ศึกษาภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย ตามระดับชั้น เช่นเดียวกับเยาวชนไทยในประเทศไทย

          ๓. เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง พูด อ่าน และการเขียนให้สามารถสื่อความหมายได้

          ๔. เพื่อฝึกหัดกิริยา มารยาท และการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย

         

การเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย วัดมงคลรัตนาราม เปิดมาเป็นเวลาหลายสิบปี มีนักเรียนที่เคยเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ ล้วนได้

รับการขัดเกลา บุคลิกนิสัย มารยาทแบบไทย ๆ และการสวดมนต์ไหว้พระ นับเป็นผลผลิตที่ควรจดจำ สรุปเหตุการณ์ต่าง ๆ ในละปี ไว้ ดังนี้

          ปี ๒๕๓๒   วัดมงคลรัตนาราม ร่วมกับ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาค

ฤดูร้อนขึ้น เพื่อให้บุตรหลานได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ในการเปิดเรียนครั้งนี้ ซึ่งเป็นปีแรกที่ทางวัดได้ร่วมกับโครงการ โดยมีคุณจารุวรรณ

ประเสริฐธรรม เป็นครูใหญ่ และครูอาสาสมัครจากเมืองไทย ๓ ท่าน ทำให้มีผู้ปกครองหลายท่านได้ส่งบุตรหลานเข้าโครงการนี้เป็นจำนวนมาก

          ปี ๒๕๓๓-๒๕๓๗ การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยยังคงดำเนินการอยู่ และมีนักเรียนจำนวนมากเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่าน

          ปี ๒๕๓๘ นับว่าเป็นปีแรกที่ทางโรงเรียนภาคฤดูร้อน วัดมงคลรัตนาราม ได้ร่วมกับ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดโครงการ

สอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อนขึ้น

          ปี ๒๕๓๙-๒๕๔๓ การดำเนินการสอนภาษไทยและวัฒนธรรมไทยร่วมกับสถาบันราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา ยังคงดำเนินการมาเรื่อย ๆ 

  จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นปีสุดท้ายของการเรียนการสอนกับสถาบันราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา (มหาวิทยาสมเด็จเจ้าพระยา)

          ปี ๒๕๔๔ โรงเรียนภาคฤดูร้อน วัดมงคลรัตนาราม ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกครั้ง หลังจากที่เคยทำงานร่วม

กันมาเมื่อปี ๒๕๓๒

          ปี ๒๕๔๕ คุณสุภาพร คุณจอน แบรรี่ บริจาคเงินต่อเติมอาคารเพิ่ม เป็น ๓ ห้องเรียน ๓ ห้องน้ำ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐๐ เหรียญ

สหรัฐ และได้สร้างสนามบาสเกตบอลระดับมาตรฐานอีก ๑ สนาม เพื่อให้เป็นเกียรติกับทางเจ้าภาพที่ถวาย ทางคณะกรรมการจึงได้ให้เปลี่ยนชื่อ

โรงเรียนเป็น โรงเรียนพุทธศิลป์ ซึ่งเป็นชื่อของมารดาของคุณสุภาพรด้วย

          การเลือกตั้งของคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา จะมีการเลือกตั้งทุก ๒ ปี โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาจากผู้ปกครองนักเรืยนที่ส่งบุตร

หลานเรียนในโรงเรียนเท่านั้น โดยมีพระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานสงฆ์ เป็นหัวหน้าแผนกการศึกษา มีหน้าที่ประสานงานระหว่างพระ

สงฆ์กับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และดูแล รักษา ความเรียบร้อยของโรงเรียน ซึ่งในปัจจุบันคณะผู้ปกครองนักเรียน ได้เปิดร้านค้าขายอาหาร

ทุกวันอาทิตย์ เพื่อนำเงินที่ได้มาเป็นทุนของโรงเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบ มีดังต่อไปนี้

๑. คุณจินดา ชมบุรี                                   ประธานกรรมการ

๒. คุณกัลยา เรโนว์                                  รองประธานกรรมการ คนที่ ๑

๓. คุณสมจิตร พ่อท้าว                               เลขานุการ

๔. คุณวิภาดา ศรีเชิดชู                                เหรัญญิก

๕. คุณนันทิยา ธนาอุยกุล                            ปฏิคม

๖. คุณปทุมรัตน์ วรมาลี                             ฝ่ายประชาสัมพันธ์

๗. คุณวิชา แซ่เจีย                                   ฝ่ายสวัสดิการ

๘. คุณสำรวช ตรีราช                                ฝ่ายกิจกรรม

๙. คุณพรทิพย์ เทียบโฮม                            ฝ่าย

กิจกรรมพิเศษ จัดหาทุน

                             คณะกรรมการโรงเรียน 

๑.      กรรมการ                                               คุณรจนา วิลเลี่ยม

๒.     กรรมการ                                               คุณสัมฤทธิ์ ชมบุรี

๓.     กรรมการ                                               คุณ Anthony เรโนว์

๔.     กรรมการ                                               คุณโสภาพรรณ Shepherd

๕.     กรรมการ                                               คุณ Thomas A. Shephed

๖.      กรรมการ                                               คุณประดิษฐ์

๗.     กรรมการ                                               คุณสุภาพร

๘.     กรรมการ                                               คุณสายสุนีย์ แซ่เจี่ย

๙.     กรรมการ                                               คุณ Piyarat

๑๐.กรรมการ                                             คุณสุภาพ Nyuyen

๑๑.กรรมการ                                               คุณ Ruth

งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

               

        ๑.จัดอบรมสอนวิปัสสนากัมมฐานแก่สาธุชนทั่วไปเวลา๑๓.๐๐. ๑๕.๐๐. ทุกวันอาทิตย์ตลอดปี

        ๒.จัดอบรมสอนวิปัสสนากัมมฐานแก่ชาวต่างชาติภาคภาษาอังกฤษทุกวันเสาร์เวลา๑๔.๐๐. ถึง๑๖.๐๐. ตลอดปี

       ๓.ในเทศกาลเข้าพรรษาจัดบวชเนกขัมมะทุกวันเสาร์อาทิตย์ (แทนวันอุโบสถศีล) และมีเทศน์มหาชาติอาทิตย์ละกัณฑ์เวลา๑๓.๐๐. ตลอดเดือน

        ๔.จัดพิมพ์วารสารแจ้งข่าวกิจกรรมของวัดรายชื่อผู้บริจาคบัญชีรายรับจ่ายมีบทความธรรมะทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ

จำนวนไม่ต่ำกว่า,๐๐๐เล่มส่งให้แก่สมาชิกของวัดทั้งหมดปีละครั้งรวมทั้งหมดเป็นจำนวน๑๘,๐๐๐เล่มต่อปี

      ๕.จัดหาทุนอัดเทปธรรมะของพระอาจารย์ทั่วไปแจกฟรีให้แก่สมาชิกและสาธุชนทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเดือนละไม่ต่ำกว่า๒๐๐ม้วนต่อเดือน

        ๖.วันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่น

-        วันมาฆบูชา

-        วันวิสาขบูชา

-        วันอาสาฬหบูชา

-        วันออกพรรษา

-        วันทอดกฐิน

จัดทำพิธีทำบุญตักบาตรเวียนเทียนแสดงพระธรรมเทศนาบวชเนกขัมมะมีผู้มาร่วมพิธีไม่ต่ำกว่า๓๐๐คน

๗. จัดให้มีการทำวัตรเย็นแปล อบรมสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานทุกวันอาทิตย์                              
     เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
ตลอดปี

กิจวัตรประจำวันพระสงฆ์

เวลา ๐๗.๐๐ น.         ฉันภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๘.๐๐ น.         ทำวัตรเช้า เจริญสมาธิภาวนา

เวลา ๐๙.๐๐ น.          ดูแลทำความสะอาด และปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ

เวลา ๑๑.๐๐ น.          ฉันภัตตาหารเพล

เวลา ๑๓.๐๐ น.         ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ

เวลา ๒๐.๐๐ น.          ทำวัตรเย็น เจริญสมาธิภาวนา

 

หมายเหตุ       ทุกวันเสาร์ ทำความสะอาดบริเวณวัด

                   ทุกวันอาทิตย์ ทำวัตรเย็นแปล นั่งสมาธิและบรรยายธรรม เวลา ๑๓.๐๐ น.

                   ทุกวันอาทิตย์ ตลอดพรรษา แสดงพระธรรมเทศนา เวลา ๑๓.๐๐ น.

 

 

พระสงฆ์ที่อยู่ปฏิบัติศาสนกิจ

          วัดมงคลรัตนาราม แทมป้า ฟลอริดา ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาถึงปัจจุบัน ได้มีพระภิกษุมาอยู่ปฏิบัติศาสนกิจประจำ ดังนี้

๑. พระมหาแฉล้ม         สิริวณฺโณ (สร้อยวาที)   พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๕

๒. พระมหานพรัตน์      โชติวีโร (เพียรจัด)        พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๕, ๒๕๒๗

๓. พระมหานิยม          ชุติมนฺโต (สุนทรพฤกษ์)  พ.ศ. ๒๕๒๕

๔. พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (ทอง ปญฺญาทีโป)  พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๗, ๒๕๒๙-๒๕๓๑

๕. พระมหาอิสระ         ปญฺญาธโร (ไชยชาติ)     พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๘

๖. พระมหาฉลาด         โกวิโท (ทองดี)            พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๐

๗. พระปรีชา              ชาคโร                พ.ศ. ๒๕๒๗ พระนวกะ

๘. พระมหาพิณ           ภทฺทปญฺโญ (ชัยสวัสดิ์)  พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๒

๙. พระครูวิเทศสุตคุณ (ปรีชา     ธมฺมจารี ใยรัมย์)พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๓, ๒๕๓๖-ปัจจุบัน

๑๐. พระมหาสมศักดิ์     สุธีโร (ภู่ศรี)               พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๒

๑๑. พระมหายืนยง       ญาณจารี (วิทยาสิงห์)    พ.ศ. ๒๕๓๒

๑๒. พระสนั่น             จกฺกวโร (ปรีชายศ)       พ.ศ. ๒๕๓๓

๑๓. พระมหาสุทธิศักดิ์   ปญฺญาวุโธ (เปลวเพชร)  พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๖

๑๔. พระมหาเอรวัณ      เอราวโณ (ใจเปีย)         พ.ศ. ๒๕๓๓

๑๕. พระมหาเพิ่ม         สิทฺธิภทฺโท (รัตนะ)        พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๖

๑๖. พระประดับ          คมฺภีรปญฺโญ          พ.ศ. ๒๕๓๓พระนวกะ

๑๗. พระมหาจำเนียร     ญาณาสโภ (ใจกล่ำ)      พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๖

๑๘. พระมหาสมควร     สนฺติกโร (คำแหง)         พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๘

๑๙. พระมหาไชยวัฒน์   ติสฺสโร (แป้มคุ้มญาติ)    พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๗

๒๐. พระสุฤทธิรงค์       สุวโจ (แซ่เจีย)             พ.ศ. ๒๕๓๕พระนวกะ

๒๑. พระวรภาค          ฐานวโร (มนูวารียุทธ์)     พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๗

๒๒. พระสมชาย          ติสฺสวํโส (สำเริง)          พ.ศ. ๒๕๓๗, ๒๕๓๙-๒๕๔๐

๒๓. พระมหาณันท์มนัสกิตฺติปาโล (แสนเหมือน)  พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๔, ๒๕๔๖-๒๕๔๘

     ปัจจุบันเป็นหัวหน้าสงฆ์ วัดมงคลรัตนาราม เมืองฟอร์ท วอตัน บีซ รัฐฟลอริดา

๒๔. พระเสรี              เขมฉนฺโท (ปรีชายศ)      พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๐

๒๕. พระการุณ           การุณิโก (กิจเหมาะ)      พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๓๙

๒๖. พระวิชิต             พนฺธุโล (เที่ยวทอง)       พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๔, ๒๕๔๖-ปัจจุบัน

๒๗. พระมหาธีระ         ธมฺมทินฺโน                 พ.ศ. ๒๕๔๐ พระอาคันตุกะ

๒๘. พระมหาดำรง       ธีรปญฺโญ (พลศรี)        พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๖

๒๙. พระมหาไกรวุฒิ     อริยญาโณ (พลศรี)       พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๗

๓๐. พระมหาสมคิด      ฐิตจิตฺโต (เสือกะ          พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๙

๓๑. พระวัลลภ           เกตุธมฺโม (เกตุพรมมา)   พ.ศ. ๒๕๔๕ พระอาคันตุกะ

๓๒. พระมหาศุภชัย      ธมฺมภาณี (ทองสา)        พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๓

๓๓. พระมหาปิยบุตร    สุเมธี (มีละถาโก)          พ.ศ. ๒๕๔๗

๓๔. พระมหาบุญมี       ปุญฺญสิริ (ครองหอม)     พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน

๓๕. พระวิชา              สุวิชาโน (แซ่เจีย)          พ.ศ. ๒๕๔๙พระนวกะ

๓๖. พระมหาศักดิ์พิชิต   ฐานสิทฺโธ                  พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน

๓๖. พระมหาสมบูรณ์ จิตฺตโสภี                      พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน