Screenshot 109

Print

เจ้าภาพบริจาคที่กรวดน้ำเบญจรงค์

Written by BK2009. Posted in งานฉลองวัด ครบ 35 ปี 1981-2017

รายช่ื่อเจ้าภาพบริจาคที่กรวดน้ำเบญจรงค์

 

รายชื่อเจ้าภาพบริจาคที่กรวดน้ำเบญจรงค์

สำหรับถวายวัดต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา จำนวน 150 วัด

ที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวน หมายเหตุ
1. วลี อาจแย้มสรวล 1
  2.   คุณพิไลรัตน์ - Mr.Dick Arlond   3
3. คุณสนอง  ปานสีลา - ลูก   4
คุณสมหมาย (แดง)   2
 5. คุณลัดดา  Yemen   2
 6. คุณจันทนา  Smith   2
 7. คุณกรรณิการ์ - Mr.William   2
 8. คุณกัลยา  Boston   1
  9.    คุณทอง - หรั่ง  Oung                   5
10. คุณหวานใจ   Nickerson                   2
 11. คุณอุไร (แดง)  Mc  Kinzie                   1
 12.  คุณเปรมวดี       Witmer                   1
 13.  คุณจันทนีย์                   1
 14.  คุณนภาพร  - จรูญ   เกตุขาว                   1
 15.  คุณสร้อย    ปรางค์ทิพย์                   1
 16.  คุณนิ่มนวล   สุวรรณ                   1
 17.  คุณสุนทรี    บูรณะ  Collings                   1
 18.  คุณอาภรณ์  (จิตต์ธรรม)  Walker                   1
 19. คุณศุภพงษ์ - วรากร    แขกสวัสดิ์                   1
 20.  คุณสุภาวรรณ    Williams - Dr.วนิดา  ไชยราช                   1
 21.  คุณนฤมล     สมิธ                   1
 22.  คุณทอม - วิภา   วิลลิส                   2
 23.  คุณอรุณี  คิมบอลล์  ,                   5 
 24.  คุณองุ่น     ทอมสัน                   2
 25.  คุณนิรมล     มหาเปารยะ                   5
 26.  คุณจิราพร   คาบิโน                   1
 27.  คุณวนิดา     ไขยราช                   1
 28.  คุณจำเริญ - อวยพร   ไพฑูรย์                   2
 29. คุณกนกนิษฐ์  พันชัย   ปัทมะสังข์                    2
 30.  คุณพัชระ   เนตรตระกูล                   1
 31.  คุณพรพรรณ   ศรีสัมฤทธิ์                
 32. คุณวารี    ทราวิค                           
 33.  คุณวาสินี     ชมภูทิพย์                   1
 34.  คุณทรงกลด - พจช  บุญไชย & Weerudis  Wilaipis                   1
 35.  Saysunee Vicha  Seachie                   2
 36.  Suritthirong,Pitsamai,Serena,Seachie                   2
 37.  Rungnapha     Perkins                   2
 38.  คุณอักษิพร -คุณไพสรร-คุณชุติกาญจน์-คุณกฤตภาส-คุณสงวน     แสงฟ้า                   1
 39.  คุณลักขณา  - รุ่งกาญจน์  ศุภรัตน์                   1
 40.  ดร.เกรียงศักดิ์    ศรีสมบติ                   1
 41.  ร.ร.พุทธศิลป์  และมหาวิทยาลัยราชุภัฏร้อยเอ็ด                   4
 42.  คุณคำพัน    รัชวงศ์                   1
 43.  คุณช่ออนุสรณ์    รัชวงศ์                   1
 44.  คุณเดลโย่   พิสมัย                   1
 45.  คุณดาวรุ่ง    Petrizzo                   1
 46.  คุณปรียากรณ์     บรมฤทธิ์                   1
 47.  คุณสโรชา     พอใจ                   1
 48.  คุณมาลัย       ดำรงวัฒนาสุข                   1
 49.  คณยูน    สมิธ                   1
 50.  คุณอ้อย    บุญประเสริฐ                   1
 51.  คุณยนต์     ศรีวิโรจน์                   1
 52.  คุณสร้อยฟ้า  ปรางทิพย์,คุณนพพร    สุทธิประสิทธิ์                   1
 53.  คุณจรรยา    สว่างเนตร                   2  
 54.  คุณพิกุล  มาร์โลว์,คุณจำเริญ  - คุณอวยพร  ไพฑูรย์                   1  
 55.  คุณแอน   Oldham                   2  
 56.  คุณณัฐกมล  พุฒซ้อน                   1  
 57.  คุณขวัญตา    ควินทิลลินี่                   1  
 58.  คุณพรพิมล     เลิศสุวรรณกุล                   2  
 59.  Vivada   Uible                   1  
 60. คุณภมร     ประทุมทอง                   1  
 61.  คุณพะเยาว์ - คุณอุดมลักษณ์    ชมบุรี                   1  
 62.  Napaporn  M. Tullius                   1  
 63. คุณแฉล้ม    รีดเตอร์                   1  
 64.  พระมหาสามารถ   อภิวัฑฒโน                   2  
 65.  คุณสามารถ     แสงฟ้า                   1  
 66.  คุณจารุณี      แสงฟ้า                   1  
 67.  คุณปิยะ         แสงฟ้า                   1  
 68.  คุณเลิศชัย      แสงฟ้า                   1  
 69.  คุณปัญญา     แสงฟ้า                   1  
 70.  คุณระเบียบ     เมฆาเด่นอัมพร                   1  
 71.  ครอบครัว  แสงธนินธร                   1  
 72.  คุณอรสา  พิทักษ์เสรีชัย  และครอบครัว   Timothy                   1  
 73. Piyarat - Sonya  Babski                   1  
 74.  คุณทัศนีย์  ดิมอนรัมย์,คุณยิ่งยศ  บุตรสีเทา,คุณปัณฑรี   สุขีนิตย์                   1  
 75.  คุณราตรี  - อินเพ็ญ,คุณสังวาลย์  ทับทิม                   1  
 76.  Latana  Beckner                   2  
 77. คุณเพ็ญศรี - คุณนิยม   นิตยากูร                   2
 78.  คุณประกาย - คุณวรรณี   พาชีรัตน์                   1 
 79.  คุณเบญจพร    ขาวอ่อน                   1
 80.  คุณเกษร   โฮลเด้น                   1
 81.  คุณสมจิตร - คุณ Henry   Wilson                   2
 82. คุณพรทิพย์  อุณยเกียรติและครอบครัว                   2
 83.  Angsumalee   Podsone                   1
 84.  Tanita     Roman                   2
 85.  Perry.Pitac.Preeda  Saeiab                   2
 86.  คุณถนอม    พุ่มจันทร์                   1
 87.  Phenjamas    Mcel  Murray                   1
 88.  พระมหาปิยะ     อุตตมปัญโย                   1
 89.  Niana   Joy  Bliss                   1
 90.  คุณสมคิด - สายพิณ    สงกรานตานนท์                   1
 91.  คุณเสงี่ยม    แสวงศรี                   1
 92.  Duangrat  Martin                   1
 93. คุณศิวพจน์  กิจเลิศไพศาล,คุณพิมพ์ชนนก    รุ่งอุทัย                   1
 94.  รุ่งนภา - Ron  Perkin.คุณพิมพ็ใจ - กฤษณเกษตร                   1
 95.  คุณอังสุมาลี   พุฒซ้อน                   1