meeting2016

Print

พระธรรมทูต

Written by BK2009. Posted in เกี่่ยวกับวัดมงคลรัตนาราม

พระธรรมฑูตปฏิบัติศาสนกิจ

ประจำปี 2560/2017

   01.Phrakruvidhet  

 

01. พระมงคลรัตนวิเทศ (ปรีชา ธมฺมจารี)

     วิทยฐานะ  น.ธ.เอก,ป.ธ.3,(ค.ม.,พธ.ม.กิตติมศักดิ์)

     ตำแหน่ง  - เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม แทมป้า 

                     - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม 

                       ฝ่ายต่างประเทศ

     สังกัดเดิม  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพฯ

                                                                      

 02.Phravichit 02. พระสมุห์วิชิต พนฺธุโล (เที่ยวทอง)

      วิทยฐานะ   น.ธ.เอก ,ประโยค 1-2 พธ.บ.

      ตำแหน่ง     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม  ฝ่ายธุรการ

      สังกัดเดิม   วัดบ้านกาบเชิง จ.สุรินทร์

03. Boonmee

03. พระมหาบุญมี ปุญฺญสิริ (ครองหอม)

      วิทยฐานะ    น.ธ.เอก, ป.ธ.6 , ศศ.บ.

      ตำแหน่ง     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม ฝ่ายบริหาร

      สังกัดเดิม   วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

04. พระมหาสุพัฒน์  สนฺติสุโข (กองคำ)

วิทยฐานะ    น.ธ.เอก, ป.ธ.5, พธ.บ.

ตำแหน่ง     ผู้ช่วยเหรัญญิก,การศึกษา

สังกัดเดิม    วัดสว่างสุทธาราม จ.ขอนแก่น

 

05. พระมหาธิติ  ฐิติญาโณ (ไทรงาม)

วิทยฐานะ    น.ธ.เอก, ป.ธ.4, พธ.บ.

ตำแหน่ง     ผู้ช่วยเลขานุการ,ประชาสัมพันธ์

สังกัดเดิม   วัดชัยประสิทธิ์ จ.มหาสารคาม

 

 

 

 

 

 

      

12 Mar 2017 14:54

รายชื่อเจ้าภาพบริจาค Sleeping Bag

Read more...
12 Mar 2017 14:49

รายช่ื่อเจ้าภาพบริจาคที่กรวดน้ำเบญจรงค์

Read more...
Other Articles
Previous Next Play Pause
เทศน์มหาชาติ ตอนที่ 1 เทศน์มหาชาติ ตอนที่ 1
เทศน์มหาชาติ ตอนที่ 2 เทศน์มหาชาติ ตอนที่ 2
เทศน์มหาชาติ ตอนที่ 3 เทศน์มหาชาติ ตอนที่ 3
เทศน์มหาชาติ ตอนที่ 4 เทศน์มหาชาติ ตอนที่ 4
เทศน์มหาชาติตอนที่ 5 เทศน์มหาชาติตอนที่ 5
เทศน์มหาชาติ ตอนที่ 6 เทศน์มหาชาติ ตอนที่ 6
ข่าวประชาสัมพันธ์วัด ข่าวประชาสัมพันธ์วัด
Tast of Thailand Tast of Thailand