Print

พระธรรมทูต

Written by BK2009. Posted in เกี่่ยวกับวัดมงคลรัตนาราม

พระธรรมฑูตปฏิบัติศาสนกิจ

ประจำปี 2561/2018

   01.Phrakruvidhet  

 

01. พระมงคลรัตนวิเทศ (ปรีชา ธมฺมจารี)

     วิทยฐานะ  น.ธ.เอก,ป.ธ.3,(ค.ม.,พธ.ม.กิตติมศักดิ์)

     ตำแหน่ง  - เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม แทมป้า 

                     - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม 

                       ฝ่ายต่างประเทศ

     สังกัดเดิม  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพฯ

                                                                      

 DSC03131 02. พระครูปลัดพรศักดิ์ กตทีโป (กาญจนาธารัตน์)

      วิทยฐานะ   น.ธ.เอก ,ประโยค 1-2 ,ปริญญาตรี

      ตำแหน่ง     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม  ฝ่ายธุรการ

      สังกัดเดิม   วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

03. Boonmee

03. พระมหาบุญมี ปุญฺญสิริ (ครองหอม)

      วิทยฐานะ    น.ธ.เอก, ป.ธ.6 , ศศ.บ.

      ตำแหน่ง     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม ฝ่ายบริหาร

      สังกัดเดิม   วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

 01 2

04. พระมหาสุพัฒน์  สนฺติสุโข (กองคำ)

วิทยฐานะ    น.ธ.เอก, ป.ธ.5, พธ.บ.

ตำแหน่ง     ผู้ช่วยเหรัญญิก,การศึกษา

สังกัดเดิม    วัดสว่างสุทธาราม จ.ขอนแก่น

 01 1

05. พระมหาธิติ  ฐิติญาโณ (ไทรงาม)

วิทยฐานะ    น.ธ.เอก, ป.ธ.4, พธ.บ.

ตำแหน่ง     ผู้ช่วยเลขานุการ,ประชาสัมพันธ์

สังกัดเดิม   วัดชัยประสิทธิ์ จ.มหาสารคาม