Print

พระมงคลรัตนวิเทศ

Written by BK2009. Posted in เกี่่ยวกับวัดมงคลรัตนาราม

 01.Phrakruvidhet

 

๑.      ตำแหน่ง

       ชื่อ พระมงคลรัตนวิเทศ  ฉายา ธมฺมจารี  นามสกุล ใยรัมย์   อายุ ๖๖  พรรษา ๔๕

วิทยฐานะ น.ธ.เอก , ป.ธ.๓ , ม.๖ , ( ค.ม. , พธ.ม. กิตติมศักดิ์ )

เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ฝ่ายต่างประเทศ

 

๒.     สถานะเดิม                                                                                                                 

ชื่อ ปรีชา   นามสกุล ใยรัมย์  

        วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓

บิดา  นายเรือง ใยรัมย์          

มารดา  นางปวน ใยรัมย์

บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลสามแวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

๓.      บรรพชา                      

วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐        

วัดสุทัศนเทพวราราม แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พระอุปัชฌาย์ พระธรรมวิสุทธาจารย์ (สมเด็จพระพุฒาจารย์ เสงี่ยม จนฺทสิริ)        

วัดสุทัศนเทพวราราม   แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

๔.      อุปสมบท                                                    

วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕                      

วัดสุทัศนเทพวราราม แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พระอุปัชฌาย์พระวิสุทธิวงศจารย์ (สมเด็จพระพุฒาจารย์เสงี่ยม จนฺทสิริ)

วัดสุทัศนเทพวราราม แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พระกรรมวาจาจารย์    พระญาณโพธิ (เข็ม เขมจารี)

วัดสุทัศนเทพวราราม แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พระอนุสาวนาจารย์    พระราชเมธี (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วีระ ภทฺทจารี)

วัดสุทัศนเทพวราราม แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

๕.      วิทยฐาน

        (๑) พ.ศ. ๒๕๒๖      สำเร็จชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร

                                เขตบางขุนพรม กรุงเทพมหานคร

        (๒) พ.ศ. ๒๕๑๓     สอบไล่ได้ น.ธ.เอก  สำนักเรียน วัดสุทัศนเทพวราราม

                                เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

        (๓) พ.ศ. ๒๕๑๘      สอบไล่ได้ ป.ธ.๓ สำนักเรียน วัดสุทัศนเทพวราราม

                                เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

๖.      งานการศึกษา

(๑) พ.ศ. ๒๕๑๕      เป็นครูสอนปริยัติธรรม แผนกธรรม สำนักเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

                       ต.สามแวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

(๒) พ.ศ. ๒๕๑๙     เป็นครูสอนปริยัติธรรม แผนกธรรม และเป็นกรรมการบริหาร โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำนักเรียน

                       วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

(๓) พ.ศ. ๒๕๒๔    เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง ณ วัดสุทัศนเทพวราราม

(๔) พ.ศ. ๒๕๒๖     เป็นเลขานุการ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

(๕) พ.ศ. ๒๕๓๒     เป็นประธานเปิดโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทย ในต่างประเทศ                      

                       ร่วมกับคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อนทุกปี

(๖) พ.ศ. ๒๕๔๘     เปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

๗.     งานเผยแผ่

        (๑)  พ.ศ. ๒๕๒๖      เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา

        (๒) จัดอบรมสอนวิปัสสนากัมมฐาน แก่สาธุชนทั่วไป เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

     ทุกวันอาทิตย์ ตลอดปี

        (๓) จัดอบรมสอนวิปัสสนากัมมฐาน แก่ชาวต่างชาติ ภาคภาษาอังกฤษ ทุกวันเสาร์

     เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตลอดปี

        (๔) ในเทศกาลเข้าพรรษา จัดบวชเนกขัมมะทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ (แทนวันอุโบสถศีล)

     และมีเทศน์มหาชาติ อาทิตย์ละ ๑ กัณฑ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. ตลอด ๓ เดือน   

        (๕) จัดหาทุนอัดเทปธรรมะของพระอาจารย์ทั่วไป แจกฟรีให้แก่สมาชิกและสาธุชนทั่วไป

             ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เดือนละไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ม้วน ต่อเดือน

        (๖) วันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น

        - วันมาฆบูชา

        - วันวิสาขบูชา

        - วันอาสาฬหบูชา

        - วันออกพรรษา

        - วันทอดกฐิน

   จัดทำพิธีทำบุญตักบาตร เวียนเทียน แสดงพระธรรมเทศนา บวชเนกขัมมะ มีผู้มาร่วมพิธีไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ คน

    (๗) จัดให้มีการทำวัตรเย็นแปล อบรมสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานทุกวันอาทิตย์                              

                เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ตลอดปี

  (๘) จัดปฏิบัติธรรมภาคภาษาอังกฤษ ( Meditation Workshop ) แก่ชาวต่างชาติ ปีละ

     ๒ ครั้ง   มีชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่า ๗๐ คน     

(๙) ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและการเผยแผ่ พระธรรมทูตไทยในสหรัฐเมริกา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗

  (๑๐) เป็นประธานจัดงานเทศน์มหาชาติ สมทบทุน “กองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีโทรทัศน์ ของสมัชชาสงฆ์ไทยใน

        สหรัฐอเมริกา ได้เงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญ คิดเป็นเงินไทย ๒๙๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

  (๑๑)  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๘.      งานสาธารณูปการ

- งานก่อสร้างถาวรวัตถุ ภายในวัด

(๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นประธานจัดหาทุนก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่จอดรถบริเวณวัด ใช้งบประมาณก่อสร้าง ๒๙,๙๑๓ เหรียญ   

     คิดเป็นเงินไทย ๙๒๗,๒๑๖ ( เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน )

(๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็นประธานจัดหาทุนก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ (Seawall) ใช้งบประมาณก่อสร้าง ๑๖๐,๔๒๑ เหรียญ คิดเป็นเงิน

     ไทย ๔,๙๗๓,๐๕๑ ( สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)  

(๓) พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นประธานจัดหาทุนซื้อที่ดินหลังวัดและปรับปรุงสถานที่จอดรถ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๑,๑๙๗.๗๒ เหรียญ

    คิดเป็นเงินไทย ๔,๐๙๔,๗๓๓ บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

(๔) พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นประธานจัดหาทุนก่อสร้างกำแพงหน้าวัด ใช้งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ เหรียญ คิดเป็นเงินไทย

     ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๑๑.   สรุปผลงาน

 รวมผลงานค่าก่อสร้างทุกรายการ เป็นเงิน ๖๐๑,๕๓๑.๗๒ เหรียญสหรัฐ (หกแสนหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญเจ็ด

 สิบสองเซ็นถ้วน) คิดเป็นเงินไทย ๑๓๓๘๔๔๑๙.๘๘ (สิบสามล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)

๑๒. งานพิเศษ

(๑) พ.ศ. ๒๕๔๖   ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักร ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในต่างประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

    สยามบรมราชกุมารี

(๒.) พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้รับรางวัล"เสาอโศกผู้นำศีลธรรม"  ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา สังคม และประเทศชาติ

จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี

 

๑๓. สมณศักดิ์

(๑) พ.ศ. ๒๕๔๐   ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูปลัด ฐานานุกรม ของพระมงคลเทพโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม

    แขวง ราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

(๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิม

    พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในราชทินนามที่ “พระครูวิเทศสุตคุณ”

(๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี

    เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในราชทินนามเดิม

(๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เนื่องในวาระพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระมงคลรัตนวิเทศ"