การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๑. จัดอบรมสอนวิปัสสนากัมมฐาน แก่สาธุชนทั่วไป เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ทุกวันอาทิตย์ ตลอดปี
๒. จัดอบรมสอนวิปัสสนากัมมฐาน แก่ชาวต่างชาติ ภาคภาษาอังกฤษ ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตลอดปี
๓. ในเทศกาลเข้าพรรษา จัดบวชเนกขัมมะทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ (แทนวันอุโบสถศีล) และมีเทศน์มหาชาติ อาทิตย์ละ ๑ กัณฑ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. ตลอด ๓ เดือน
๔. จัดพิมพ์วารสาร แจ้งข่าวกิจกรรมของวัด รายชื่อผู้บริจาค บัญชีรายรับ – จ่าย มีบทความธรรมะทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ จำนวนไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ เล่ม ส่งให้แก่สมาชิกของวัดทั้งหมด ปีละ ๙ ครั้ง รวมทั้งหมดเป็นจำนวน ๑๘,๐๐๐ เล่มต่อปี
๕. จัดหาทุนอัดเทปธรรมะของพระอาจารย์ทั่วไป แจกฟรีให้แก่สมาชิกและสาธุชนทั่วไป ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เดือนละไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ม้วน ต่อเดือน
๖. วันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น
– วันมาฆบูชา
– วันวิสาขบูชา
– วันอาสาฬหบูชา
– วันออกพรรษา
– วันทอดกฐิน
จัดทำพิธีทำบุญตักบาตร เวียนเทียน แสดงพระธรรมเทศนา บวชเนกขัมมะ มีผู้มาร่วมพิธีไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ คน
๗. จัดให้มีการทำวัตรเย็นแปล อบรมสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานทุกวันอาทิตย์
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ตลอดปี

กิจวัตรประจำวันพระสงฆ์
เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำวัตรเช้า เจริญสมาธิภาวนา
เวลา ๐๙.๐๐ น. ดูแลทำความสะอาด และปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ
เวลา ๒๐.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญสมาธิภาวนา

หมายเหตุ ทุกวันเสาร์ ทำความสะอาดบริเวณวัด
ทุกวันอาทิตย์ ทำวัตรเย็นแปล นั่งสมาธิและบรรยายธรรม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ทุกวันอาทิตย์ ตลอดพรรษา แสดงพระธรรมเทศนา เวลา ๑๓.๐๐ น.

Scroll to Top
Scroll to Top