ประวัติวัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา

พระมงคลราชมุนี (สุพจน์ โชติปาโล) เดินทางจากเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ตรงมาเมืองแทมป้า โดยคุณประยงค์ รีด ถวายค่าเครื่องบิน และพักที่บ้านคุณวิสุทธิ์ ชินสมบูรณ์ เพื่อรวมสมาชิกจากเมืองต่าง ๆ ได้ตั้งกรรมการวัดในรัฐฟลอริดา โดยตกลงสร้างวัดที่เมือง แทมป้า รัฐฟลอริดา ซึ่งมีชาวพุทธมากและเป็นจุดศูนย์กลางของรัฐ

พุทธศาสนิกชนเมืองต่าง ๆ ของรัฐฟลอริดา ได้ประชุมเพื่อร่วมกันจัดตั้งวัดแน่นอน ณ เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา โดยได้ประชุมเลือกกรรมการผู้ริเริ่ม ณ ภัตตาคารไทย “กิเลน” (Thailand Restaurant) ของคุณจำรูญ ธรรมบัณฑิตย์ และคุณอำนวย ธรรมบัณฑิตย์ มีจำนวน ๖๔ ท่าน ส่วนกรรมการดำเนินการชั่วคราว เพื่อจดทะเบียนเป็นวัดมงคลรัตนาราม ตาม Article of Incorporation ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย ของรัฐฟลอริดา มีจำนวน ๕ ท่าน

  

ยื่นเรื่องขอจดทะเบียน
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้ร่วมกันดำเนินการยื่นขออนุญาตจดทะเบียนจากรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เป็นวัดมงคลรัตนาราม โดยยื่นขอไปให้ทนายความเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ มีรายนาม ดังนี้
๑. พระมงคลราชมุนี ประธานกรรมการบริหาร
๒. คุณวิสุทธิ์ ชินสมบูรณ์ รองประธานกรรมการ
๓. พระมหาแฉล้ม สิริวณฺโณ เลขานุการ
๔. คุณจำรูญ ธรรมบัณฑิตย์ เหรัญญิก
คณะกรรมการบริหารชุดนี้ ร่วมกันทำงานจนกระทั่งได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดได้ตามกฎหมาย ชื่อว่า Wat Mongkolratanaram of Florida Inc, Thai Buddhist Temple, Interbay Area Florida เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ของรัฐฟลอริดา

พระสงฆ์เข้าอยู่จำพรรษา
คณะกรรมการบริหารได้เตรียมการต้อนรับพระสงฆ์ที่จะเดินทางมาจากประเทศไทย เพื่ออยู่จำพรรษา โดยได้จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น เตียงนอน หมอน ผ้าห่ม เครื่องใช้ในครัวเรือน และตู้เอกสาร เครื่องพิมพ์ดีดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ให้ ของบางอย่างก็ให้ยืมมาใช้ก่อน เห็นได้ว่า พวกเขาพร้อมใจกันที่จะมีวัดให้ได้จริง ๆ

พระมงคลราชมุนี ได้มอบหมายให้พระมหาแฉล้ม สิริวณฺโณ วัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ และพระมหานพรัตน์ โชติวีโร วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ มาอยู่จำพรรษา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ประจำ ณ วัดมงคลรัตนาราม ฟลอริดา ในสถานที่เช่าชั่วคราว เลขที่ ๔๓๔๘ Wallace Cir, Tampa, FL ๓๓๖๑๑ ซึ่งเป็นบ้านของคุณทัศนา โจนส์ และเจ้าของบ้านได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ในเดือนแรกก็ได้ถวายค่าเช่าแก่ทางวัดด้วย

คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการ ชุดถาวรประจำปี ๒๕๒๔
คณะกรรมการบริหารร่วมกันทำงาน จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ และได้นัดประชุมขึ้นในวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ หลังจากที่ได้ขอเลื่อนการประชุมจากกำหนดเดิม วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เวลา ๒๐.๐๐ น. คณะกรรมการได้ประชุมเลือกกรรมการบริหารถาวร ประจำปี ๒๕๒๔ จำนวน ๑๕ ท่าน (กรรมการชุดนี้ บริหารตลอดเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง) ซึ่งจัดขึ้น ณ บ้านเลขที่ ๓๘๑๐ Colona St. Tampa, FL ๓๓๖๐๙ ของคุณวิสุทธิ์ ชินสมบูรณ์

หลังจากที่ประชุมได้เลือกตั้งกรรมการอำนวยการชุดถาวรประจำปี ๒๕๒๔ คณะกรรมการอำนวยการ วัดมงคลรัตนาราม ฟลอริดา ชุดถาวรประจำปีนี้แล้ว จึงได้ประชุมอีกครั้ง เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารประจำปี ๒๕๒๔ ของวัดในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ณ สำนักงานชั่วคราวเลขที่ ๔๓๔๘ Wallace Cir, Tampa, FL ๓๓๖๑๙ ซึ่งมีรายนาม ดังนี้

๑. พระมงคลราชมุนี ประธานกรรมการบริหาร
๒. พระมหาแฉล้ม สิริวณฺโณ รองประธานกรรมการ
๓. พระมหานพรัตน์ โชติวีโร เลขานุการ
๔. คุณพวงศรี เอ็ดมอนสัน เหรัญญิก


วัตถุประสงค์
วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ซึ่งคณะกรรมการกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา, เป็นสถานที่พำนักและปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์, เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลของสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย และเป็นแหล่งรวมจิตใจของชาวไทยในต่างแดนด้วย นอกจากนี้ ยังมีโครงการสำคัญอีก ๕ ประการ คือ

 

๑. เพื่อจัดตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐาน
๒. เพื่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยและเอเชีย
๓. เพื่อตั้งศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทยและพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๔. เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างคนไทยกับสถานราชการไทยในสหรัฐอเมริกาและชาวต่างประเทศ
๕. เพื่อศูนย์ศาสนสงเคราะห์นานาชาติ

คุณโรเบอร์ท แอชเลย์ สามีของคุณประนอม แอชเลย์ ได้เป็นผู้ช่วยรับภาระติดต่อเรื่องการขออนุญาตการส่ง Bulk mail แบบ Non-organization สำนักงานไปรษณีย์เมืองแทมป้า และ Tax exemption จาก Internal Revenue Service (IRS) ทั้งสองรายการนี้ วัดมงคลรัตนาราม ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วทุกประการ จึงขออนุโมทนาในการบริจาคและการเสียสละของ คุณโรเบอร์ท แอชเลย์

 

 


วัดมงคลรัตนาราม ฟลอริดา ซื้อที่สร้างวัดถาวร
คุณลัดดาวัลย์ คินซี่ ได้พบสถานที่ซึ่งเจ้าของประกาศขาย คือ บ้านเลขที่ ๕๓๐๖ Palm River Road, Tampa, Florida ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับบ้านของตน จึงได้เสนอแนะคณะกรรมการ เมื่อมีความเห็นชอบร่วมกัน คณะกรรมการจึงได้ซื้อที่ดินแปลงนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นสถานที่ถาวร มีชื่อว่า “วัดมงคลรัตนาราม ฟลอริดา” กรรมการจึงได้ย้ายจากที่ทำการชั่วคราวเข้าประจำในสถานที่ถาวรของวัด เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยมีพระมหาแฉล้ม สิริวณฺโณ และ พระมหานพรัตน์ โชติวีโร เป็นผู้อยู่ประจำและดำเนินการปฎิบัติศาสนกิจ พร้อมทั้งอาศัยแรงศรัทธาของชาวพุทธจากเมืองต่าง ๆ

วันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ คณะกรรมการจัดงานเปิดวัด ชื่อ “วัดมงคลรัตนาราม ฟลอริดา” อันเป็นมงคลนามของพระมงคลราชมุนี (สุพจน์ โชติปาโล) เจ้าคณะ ๓ และผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์และฆราวาส ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ร่วมกันดำเนินการสร้างไว้เป็นพุทธบูชา ณ เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

เนื้อที่ของวัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ๓.๓๓ เอเคอร์ หรือประมาณ ๘ ไร่ ราคาซื้อ ๑๓๒,๕๐๐ เหรียญ จากคุณเทด ซี. สแลนเลย์ และคุณโดโรที แอล. สแลนเลย์
สิ่งก่อสร้างในเนื้อที่ ๓.๓๓ เอเคอร์ ที่ซื้อจากเจ้าของเดิม มีบ้าน ๑ หลัง ประกอบด้วยห้องนอน ๓ ห้อง ห้องโถงใหญ่ ๑ ห้อง ห้องน้ำ ๒ ห้อง ครัว ๑ หลัง สำนักงาน ๑ หลัง และโรงรถ ๑ หลัง ด้านหน้าติดถนนปาล์มริเวอร์ ด้านหลังติดแม่น้ำปาล์ม ในบริเวณสถานที่มีต้นไม้ใหญ่น้อยมากมาย เป็นรัมมณียสถาน

Scroll to Top
Scroll to Top