โรงเรียนพุทธศิลป์(ภาคฤดูร้อน)

โรงเรียนพุทธศิลป์ วัดมงคลรัตนาราม

วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๔ โดยมีพระเดชพระคุณ พระมงคลราชมุนี (ตำแหน่งขณะนั้น) เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจในพระพุทธศาสนา

สิ่งหนึ่งในการสร้างวัดในต่างแดน คือ เพื่อเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้เยาวชนที่เกิดและเติบโตในต่างแดน ได้ซึมซับเอาสิ่งดี ๆ ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ เพราะเหตุนี้เอง คณะกรรมการ จึงมอบหมายให้คุณวนิดา คิมบอลล์ เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และมีคุณสมภพ ขันดวง เป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อปลูกฝังความสำนึกในคุณค่าของขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งมีความภูมิใจในเอกราชและเอกลักษณ์ของชาติไทย
๒. เพื่อให้เยาวชนไทยได้ศึกษาภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย ตามระดับชั้น เช่นเดียวกับเยาวชนไทยในประเทศไทย
๓. เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง พูด อ่าน และการเขียนให้สามารถสื่อความหมายได้
๔. เพื่อฝึกหัดกิริยา มารยาท และการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Thumbnail 9
Thumbnail 10
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Thumbnail 9
Thumbnail 10
previous arrow
next arrow

การเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย วัดมงคลรัตนาราม เปิดมาเป็นเวลาหลายสิบปี มีนักเรียนที่เคยเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ ล้วนได้รับการขัดเกลา บุคลิกนิสัย มารยาทแบบไทย ๆ และการสวดมนต์ไหว้พระ นับเป็นผลผลิตที่ควรจดจำ สรุปเหตุการณ์ต่าง ๆ ในละปี ไว้ ดังนี้

ปี ๒๕๓๒ วัดมงคลรัตนาราม ร่วมกับ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อให้บุตรหลานได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ในการเปิดเรียนครั้งนี้ ซึ่งเป็นปีแรกที่ทางวัดได้ร่วมกับโครงการ โดยมีคุณจารุวรรณ ประเสริฐธรรม เป็นครูใหญ่ และครูอาสาสมัครจากเมืองไทย ๓ ท่าน ทำให้มีผู้ปกครองหลายท่านได้ส่งบุตรหลานเข้าโครงการนี้เป็นจำนวนมาก

ปี ๒๕๓๓-๒๕๓๗ การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยยังคงดำเนินการอยู่ และมีนักเรียนจำนวนมากเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่าน

ปี ๒๕๓๘ นับว่าเป็นปีแรกที่ทางโรงเรียนภาคฤดูร้อน วัดมงคลรัตนาราม ได้ร่วมกับ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อนขึ้น

ปี ๒๕๓๙-๒๕๔๓ การดำเนินการสอนภาษไทยและวัฒนธรรมไทยร่วมกับสถาบันราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา ยังคงดำเนินการมาเรื่อย ๆ จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นปีสุดท้ายของการเรียนการสอนกับสถาบันราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา (มหาวิทยาสมเด็จเจ้าพระยา)

ปี ๒๕๔๔ โรงเรียนภาคฤดูร้อน วัดมงคลรัตนาราม ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกครั้ง หลังจากที่เคยทำงานร่วมกันมาเมื่อปี ๒๕๓๒

ปี ๒๕๔๕ คุณสุภาพร คุณจอน แบรรี่ บริจาคเงินต่อเติมอาคารเพิ่ม เป็น ๓ ห้องเรียน ๓ ห้องน้ำ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐๐ เหรียญสหรัฐ และได้สร้างสนามบาสเกตบอลระดับมาตรฐานอีก ๑ สนาม เพื่อให้เป็นเกียรติกับทางเจ้าภาพที่ถวาย ทางคณะกรรมการจึงได้ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนพุทธศิลป์” ซึ่งเป็นชื่อของมารดาของคุณสุภาพรด้วย
การเลือกตั้งของคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา จะมีการเลือกตั้งทุก ๒ ปี โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาจากผู้ปกครองนักเรืยนที่ส่งบุตรหลานเรียนในโรงเรียนเท่านั้น โดยมีพระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานสงฆ์ เป็นหัวหน้าแผนกการศึกษา มีหน้าที่ประสานงานระหว่างพระสงฆ์กับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และดูแล รักษา ความเรียบร้อยของโรงเรียน

Scroll to Top
Scroll to Top